ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Köszönjük, hogy érdeklődik vállalatunk iránt. A Maba Hungaria Kft. ügyvezetése számára különösen fontos az adatvédelem. A Maba Hungaria Kft. honlapjainak használata személyes adatok megadása nélkül lehetséges. Amennyiben egy érintett a honlapunkon keresztül szeretné igénybe venni vállalatunk különleges szolgáltatását, úgy szükség lehet személyes adatok kezelésére. Amennyiben szükségessé válik személyes adatok kezelése és ilyen jellegű adatkezelésre nincs jogszabályi alap, úgy bekérjük az érintett hozzájárulását.

Az érintett személyes adatainak, például nevének, lakcímének, e-mail címének vagy telefonszámának kezelése mindig az EU Adatvédelmi Rendeletével összhangban és a Maba Hungaria Kft. -re vonatkozó, az adott országban érvényes adatvédelmi rendelkezéssekkel egyezően történik. Az adatvédelmi tájékoztatóval vállalatunk a nyilvánosságot kívánja tájékoztatni az általunk gyűjtött, felhasznált és kezelt személyes adatok fajtájáról, tartalmáról és az adatkezelés céljáról. Ezzel az adatvédelmi tájékoztatóval továbbá felvilágosítást nyújtunk az érintetteknek az őket megillető jogokról.

A Maba Hungaria Kft. az adatkezelésért felelős személy vonatkozásában számos technikai és szervezETI intézkedést hozott a honlapon keresztül kezelt személyes adatok lehető legteljesebb körű védelmének biztosítása érdekében. Ugyanakkor az internetalapú adatátvitelek azonban alapvető biztonságbeli hiányosságokat mutathatnak fel, így nem nyújtható teljes védelem. Ezért választhatnak az érintett személyek alternatív módokat (pl. telefonon) személyes adataik átadására.

 

1.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A Maba Hungaria Kft. adatvédelmi tájékoztatója azokon a fogalmakon alapul, amelyeket az európai irányelveket és rendeleteket kidolgozó szervezet az EU Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) meghozatalakor használt. Adatvédelmi tájékoztatónak könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nyilvánosság, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek érdekében előre szeretnénk tisztázni a fogalmakat.

A) SZEMÉLYES ADAT
Személyes adatnak minősül azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: „érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

B) ÉRINTETT SZEMÉLY VAGY ÉRINTETT
Érintett minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a személyes adatait az adatkezelésért felelős kezeli.

C) ADATKEZELÉS
Adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

D) ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSA
Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

E) PROFILALKOTÁS
Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének minden formája, melynek célja az érintettre vonatkozó új személyes szempontok értékelése.

F) ÁLNEVESÍTÉS
Álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, hogy minden olyan adat, mely az illető azonosítását lehetővé tenné, külön kerüljön megőrzésre és ne legyen része a tényleges adatkezelésnek.

G) ADATKEZELŐ
Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

H) ADATFELDOLGOZÓ
Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

I) CÍMZETT
Címzett az a természetes vagy jogi személy, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek azonban, amelyek bizonyos ellenőrzési megbízás keretében férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

J) HARMADIK FÉL
Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy az adatkezelő vagy adatfeldolgozó azon munkatársaival, akik jogosultak a személyes adatok kezelésére.

K) HOZZÁJÁRULÁS
Hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes kinyilvánítása, amellyel az érintett írásos nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

L) VISSZAVONÁS

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

2. AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS CÍME

Az adatkezelő az EU Adatvédelmi Rendelete értelmében:

Maba Hungaria Kft.
H-8100 Várpalota
Fehérvári út 28/18.

Ipari Park
Magyarország
Telefon: +36 88 575-448
E-mail: office@maba.hu
Website: www.maba.hu

 

3. SÜTIK

A Maba Hungaria Kft. honlapjai sütiket használnak. A sütik olyan szöveges fájlok, melyek egy internetes böngészőn keresztül mentődnek le és tárolódnak egy számítógépes rendszerben.

Számos internetes oldal és szerver alkalmaz sütiket. Több süti tartalmaz egy ún. süti-azonosítót. A süti-azonosító egy süti egyedi azonosítója. Egy karakterláncból áll, mellyel egy konkrét internetes böngészőhöz internetes oldalakat és szervereket rendelnek hozzá az által, hogy a süti eltárolódik a számítógépes rendszerben. Ez teszi lehetővé a meglátogatott oldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztesse az érintett személy egyedi böngészőjét más internetes böngészőktől, melyek más sütiket tartalmaznak. Egy bizonyos internetes böngészőt az egyértelmű süti-azonosítójáról lehet felismerni és beazonosítani.

A Maba Hungaria Kft. a sütik használatával tud internetes oldala használói számára felhasználóbarát szolgáltatásokat nyújtani, ami a sütik használata nélkül nem lenne lehetséges.

Egy sütiket használó internetes oldal felhasználójának például nem muszáj minden látogatás alkalmával újra megadnia felhasználói adatait, mivel ezt a feladatot az internetes oldal és felhasználó számítógépes rendszerében elhelyezett sütik átveszik. Egy további példa egy webáruház bevásárló kosarának sütije. A webáruház egy süti használatával jegyzi meg azokat az árucikkeket, melyeket a vevő behelyezett a virtuális kosarába.

Az érintett személy a használt internetes böngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja az internetes oldalunk által elhelyezett sütik elmentését és ezzel tartósan megtagadhatja a sütik elmentését. Továbbá, a már elhelyezett sütiket bármikor ki lehet törölni egy internetes böngészőn vagy egyéb szoftverprogramokon keresztül. Ez minden szokványos internetes böngészőben lehetséges. Amennyiben az érintett személy a használt böngészőben deaktiválja a sütik használatát, adott esetben nem tudja majd teljes mértékben használni internetes oldalunk minden funkcióját.

 

4. ÁLTALÁNOS ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE

A Maba Hungaria Kft. honlapja a honlap az érintett személy vagy egy automatikus rendszer általi minden egyes behíváskor általános adatok és információk sorozatát rögzíti. Ezek az általános adatok és információk a szerver naplófájljaiban eltárolódnak el. A következő adatok kerülnek rögzítésre: a (1) használt böngésző típusa és verziója, (2) a hozzáférő rendszer által használt operációs rendszer, (3) a honlap, amelyről a hozzáférő rendszer a honlapunkra érkezett (ún. referrer), (4) az aloldalak, amelyekre a hozzáférő rendszer a honlapunkon eljut, (5) a honlapunkhoz való hozzáférés dátuma és ideje, (6) egy IP-cím, (7) a hozzáférő rendszer internetes szolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok és információk, melyek az IT rendszerünket ért támadások esetén védelmünkre szolgálnak.

 

 5. HONLAPUNKON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ

A honlaplátogató regisztrációja abban segíti az adatkezelőt, hogy olyan tartalmakat és szolgáltatásokat kínáljon, melyeket a dolog természeténél fogva csak a regisztrált felhasználóknak lehet ajánlani. A regisztrált személyeknek bármikor lehetőségük van arra, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat bármikor módosítsák vagy teljes egészében töröltessék.

Az adott regisztrációs űrlaptól függ, hogy milyen személyes adatok kerülnek továbbításra az adatkezelőnek. Az érintett által kitöltött személyes adatok gyűjtése és tárolása kizárólag az adatkezelőnél történő belső felhasználás céljából történik. Az adatkezelő elrendelheti az adatok továbbítását egy vagy több adatkezelő részére, például csomagküldő szolgálatnak, aki a személyes adatok szintén kizárólag az adatkezelő megbízásából használja.

Az adatkezelő honlapján történő regisztrációval elmentésre kerül továbbá az internetszolgáltató által megadott IP-cím valamint az regisztráció dátuma és időpontja.  Ezeknek az adatoknak a tárolása azzal a szándékkal történik, hogy csak így lehet megakadályozni a szolgáltatásinkkal való visszaélést és szükség esetén ezek az adatok teszik lehetővé bűncselekmények felderítését. Ezeknek az adatoknak a tárolása ily módon az adatkezelő bebiztosításához szükséges. Az adatok alapvetően nem kerülnek továbbításra harmadik fél részére, hacsak nem áll fenn törvényi kötelezettség a továbbításra vagy a továbbítás nem szolgálja bűncselekmény felderítését.

 

6.KAPCSOLATFELVÉTEL LEHETŐSÉGE A HONLAPON KERESZTÜL

A Maba Hungaria Kft. honlapja olyan információkat tartalmaz, melyek lehetővé teszik a közvetlen kommunikációt velünk. Amennyiben az érintett e-mail vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel, úgy a megküldött adatok automatikusan elmentésre kerülnek.  Az adatkezelő részére ily módon önkéntesen megküldött adatok az érintett érdekében történő adatfeldolgozás vagy kapcsolatfelvétel céljából kerülnek tárolásra. Ezek a személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik fél részére.

 

7.ADATVÉDELEM A JELENTKEZÉS ÉS A JELENTKEZÉSI ELJÁRÁS SORÁN

A Maba Hungaria Kft. lehetőséget biztosít a honlapján állásajánlatokra történő elektronikus jelentkezésre. Amennyiben az adatkezelő munkaszerződést köt a jelentkezővel, úgy a közölt adatok a törvényes előírások keretében az új foglalkoztatási jogviszonyhoz kerülnek elmentésre. Amennyiben nem jön létre munkaviszony, úgy az állásra jelentkező jelentkezési dokumentumai a törvényi előírásoknak megfelelően automatikusan törlésre kerülnek.

 

8. SZEMÉLYES ADATOK RUTINSZERŰ TÖRLÉSE ÉS ZÁROLÁSA

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak arra a törvényben előírt vagy az adatkezeléshez szükséges ideig kezeli és tárolja. Amennyiben a tárolás időtartam letelik vagy a tárolás célja már nem áll fenn, úgy a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek, amennyiben nem került megadásra speciális alternatív cél. A jogszabályi rendelkezésekkel összehangban az adatbiztonság keretében sor kerülhet először korlátozásra és ezt követően törlésre.

 

9. AZ ÉRINTETT JOGAI

A) HOZZÁFÉRÉSI JOG
Minden érintettnek jogában áll, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon a személyével kapcsolatban tárolt személyes adatairól. Az érintettnek továbbá hozzáférési joga van arra vonatkozóan, hogy megküldésre kerültek-e személyes adatok harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek. Amennyiben ez megtörtént, úgy az érintettnek jogában áll felvilágosítást kapni a megküldéssel kapcsolatosan szükséges garanciákról.

B) A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG
Minden érintettnek joga van azoknak a személyes adatoknak a helyesbítésére vagy kiegészítésére, melyek az adatkezelőnél tévesen kerültek elmentésre.

C) A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”)
Minden érintettnek jogában áll, hogy kérésére az adatkezelő törölje az adatait, ha

  • az adatkezelés célja már nem áll fenn.
  • Az érintett visszavonja az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
  • Az érintett az Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelő jogos érdeke alapján történő adatkezelés ellen.
  • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Amennyiben a Maba Hungaria Kft. személyes adatokat továbbított másik adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak, úgy a Maba Hungaria Kft továbbítja az érintett törlési igényét ezeknek a természetes vagy jogi személyeknek is.

D) AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
Minden érintettnek jogában áll, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, kérheti az ellenőrzés időtartamára a korlátozást.
  • az adatkezelés jogellenesen történt, és az érintett elutasítja az adatok törlését.
  • az adatkezelés célja már nem áll fenn, de az érintettnek szüksége van az adatokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • az Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozás keretében mérlegelésre kerülnek az adatkezelő és az érintett érdekei.

E) ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG
Minden érintettnek jogában áll, hogy egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik és ez nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

F) A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG
Minden érintettnek jogában áll, hogy tiltakozzon az őt érintő személyes adatoknak az Adatvédemi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Tiltakozás esetén a Maba Hungaria Kft nem kezeli tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben a Maba Hungaria Kft a személyes adatok direkt marketing érdekében kezeli, úgy az érintett jogosult bármikor tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen. Vonatkozik ez a profilalkotásra is, amennyiben az kapcsolatban áll a direkt marketinggel.

Amennyiben az érintett tiltakozik a Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH-nál a direkt marketing célból történő adatkezelés miatt, úgy a Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH nem kezeli többet a személyes adatokaz ilyen célokra.

A sikeres tiltakozásnak az a következménye, hogy az adatkezelő tovább nem kezelheti a kérdéses adatokat. Azonban az érintett adatainak azon kezelése, melyre a tiltakozás előtt került sor, jogszerű marad.

G) AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, IDEÉRTVE A PROFILALKOTÁST IS
Minden érintettnek jogában áll, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha a döntés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, jog teszi lehetővé vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ezekben az esetekben is érintett fordulhat az adatkezelő valamely természetes személyéhez saját álláspontjának kifejezése, és az automatizált döntéssel szembeni kifogása érdekében.

H) AZ ADATVÉDELEMI HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG
Minden érintettnek jogában áll, hogy bármikor visszavonja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását.

I) A FELÜGYELETI HATÓSÁGNÁL TÖRTÉNŐ PANASZTÉTELHEZ VALÓ JOG
Minden érintettnek jogában áll panaszt tenni a tartózkodási helye, a munkahelye vagy feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban a felügyeleti hatóságnál.

Illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. (www.naih.hu)

 

10. A GOOGLE MAPS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

Honlapunkon a Google Maps-t használjuk térképinformációk megjelenítésére.

A Google-Maps-komponensek üzemeltető vállalat a Google Ireland Limited,Gordon House, Barrow Street,Dublin 4, Írország.

Ennek során a Google is kezeli az adatokat a honlap felhasználójának a maps-funkciók használatán keresztül a saját adatvédelmi irányelve szerint, mely az alábbi honlapon található: https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

 

11. A GOOGLE ANALYTICS (ANONIMIZÁLÓ FUNKCIÓVAL) HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő ezen a honlapon a Google Analytics komponenseit (anonimizáló funkcióval) integrálta. A Google Analytics egy weboldalelemző szolgáltatás és önálló adatkezelő. A weboldal elemzés a honlapok látogatóinak viselkedésével kapcsolatos adatokat gyűjtését és kiértékelését jelenti. Egy weboldalelemző szolgáltatás többek között adatokat rögzít arról, hogy mely honlapról érkezett az érintett személy a szóban forgó honlapra (ún. referrer), a honlap mely aloldalait nézi meg vagy milyen gyakran és milyen hosszan nézi az aloldalt. A weboldalelemzést általában a honlap optimalizálására és az internetes hirdetés költség-haszon elemzésére alkalmaznak.

A Google-Analytics üzemeltető vállalata az adatfeldolgozási tevékenység felelőse a Google Ireland Limited,Gordon House, Barrow Street,Dublin 4, Írország.

Az adatkezelő webelemzéshez a Google Analytics-en keresztül a „_gat._anonymizeIp” kiegészítést használ. Ennek a kiegészítőnek a segítségével rövidíti le és anonimizálja a Google az érintett személy internetkapcsolatának IP-címét, ha a honlapunkhoz az Európai Unió tagállamaiból vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás részes tagállamaiból férnek hozzá.

A Google-Analytics komponensek célja elemezni a honlapunkra látogatók számát. A Google többek között arra használja a kinyert adatokat és információkat, hogy kiértékelje honlapunk használatát, és hogy online jelentéseket készítsen arról, milyen tevékenység folyik a honlapunkon illetve honlapunk használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson számunkra.

A Google Analytics egy sütit helyez el az érintett személy IT rendszerében. A sütikről már a fentiekben olvashattak. Ez a Google által elhelyezett süti teszi lehetővé a honlap használatának elemzését. Az adatkezelő által üzemeltetett honlap, melybe Google-Analytics komponenseket integráltak, az egyes oldalak minden egyes behívásakor a Google-Analytics komponensek automatikusan arra késztetik az érintett személy IT rendszerének böngészőjét, hogy adatokat továbbítson a Google-nak online elemzés céljából. Ezen technikai eljárás keretén belül a Google tudomást szerez olyan személyes adatokról, mint az érintett személy IP-címe, melyek többek között arra szolgálnak a Google számára, hogy megértse, honnan érkeznek a látogatók és a kattintások és ezt követően jutalékelszámolásokat tudjon készíteni.

A sütik segítségével olyan személyes adatok kerülnek elmentésre, mint pl. a hozzáférési idő, helyszín, honnan érkezett a hozzáférés és az érintett személy honlapunkra tett látogatásainak gyakorisága. Ezeket a személyes adatokat, beleértve az érintett személy által használt internet kapcsolat IP-címét, honlapunk minden egyes meglátogatáskor továbbítják az Amerikai Egyesült Államokban székelő Google-nak. A Google ezeket a személyes adatokat eltárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google adott esetben ezen a technikai eljáráson keresztül gyűjtött személyes adatokat harmadik fél részére továbbítja.

Az érintett személy a használt internetes böngésző megfelelő beállításával, a fent említett módon, bármikor megakadályozhatja az internetes oldalunk által elhelyezett sütik elmentését és ezzel tartósan megtagadhatja a sütik elmentését. A használt internetes böngésző ilyen módú beállítása azt is megakadályozná, hogy a Google sütit helyezzen az érintett személy informatikai rendszerébe. Továbbá, a Google Analytics által elhelyezett sütiket bármikor ki lehet törölni egy internetes böngészőn vagy egyéb szoftverprogramokon keresztül.

Továbbá az érintett személynek lehetősége van tiltakozni a Google Analytics által készített és ezen honlap használatára vonatkozó adatok gyűjtése és ezen adatok Google általi feldolgozása ellen és azt megakadályozni. Ehhez az érintett személynek le kell töltenie és telepítenie kell egy Browser-Add-On-t a következő link-en keresztül: tools.google.com/dlpage/gaoptout Ez a Browser-Add-On egy JavaScript-en keresztül közli Google Analytics-el, hogy nem szabad adatokat és információkat továbbítani a Google Analytics számára a honlapok látogatóiról. A Browser-Add-On-ok telepítését a Google tiltakozásként értelmezi. Amennyiben az érintett személy informatikai rendszerét a későbbiekben törlik, formatálják vagy újra telepítik, az érintett személynek újra telepítenie kell a Browser-Add-On-okat, hogy deaktiválja a Google Analytics-t. Amennyiben az érintett személy vagy az ő érdekszférájába sorolható másik személy eltávolítja vagy deaktiválja a Browser-Add-On-okat, lehetőség nyílik azok újratelepítésére vagy ismét aktiválására.

További információkat a Google-ról és annak érvényes adatvédelmi rendelkezéseiről a következő hivatkozásokon keresztül talál: https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/  és www.google.com/analytics/terms/de.html

A Google Analytics-ről a következő hivatkozáson keresztül tudhat meg többet: www.google.com/intl/de_de/analytics/

 

12. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE

Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk a) pont jelenti vállalatunk számára az adatkezelési folyamatok jogalapját, melyek esetében bekérjük a hozzájárulást egy konkrét célhoz. Amennyiben a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik szerződő fél, ami vonatkozik például olyan adatkezelési folyamatokra, melyek áruszállításokhoz vagy egyéb szolgáltatás vagy ellenszolgáltatás nyújtásához szükséges, úgy az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk b) pontján alapul. Ugyanez vonatkozik a szerződéskötést megelőző intézkedések elvégzéséhez szükséges adatfeldolgozási műveletekre, például termékeinket és szoláltatásaikat érintő érdeklődések esetére is. Amennyiben vállalatunkra vonatkoznak olyan jogi kötelezettségek, melyek szükségessé teszik a személyes adatok feldolgozását, mint pl. adójogi kötelességek teljesítése, úgy a feldolgozás az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul. A személyes adatok feldolgozása ritka esetben lehet szükséges, az érintett személy vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelmében. Ez például annak az esete lenne, ha egy látogató megsérülne az telephelyünkön és ennek kapcsán át kellene adnunk a nevét, életkorát, biztosító pénztárának adatait és egyéb életbe vágó információkat az orvosnak, kórháznak vagy egyéb harmadik személynek. Ekkor a feldolgozás az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének d) pontján alapulna. Végül a feldolgozási műveletek az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapulhatnak. Ezen a jogalapon nyugszanak a feldolgozási műveletek, melyek nem tartoznak egyik korábban említett jogalap alá sem, amennyiben a feldolgozás a vállalatunk vagy harmadik fél jogos érdekeit védi, kivéve, ha az érintett érdekei, alapjogai és szabadságai prioritást nem élveznek. A hasonló feldolgozási műveletek azért engedélyezettek számunkra, mert ezekre különösen kitér az európai jogalkotó. Ebben a vonatkozásban úgy vélte, hogy feltételezhető a jogos érdek, ha az érintett személy az adatkezelő ügyfele (általános adatvédelmi rendelet 47. preambulumbekezdés 2. mondata).

 

13. AZ ADATKEZLÉSHEZ FŰZŐDŐ JOGOS ÉRDEKEK

Amennyiben a személyes adatok kezeléshez az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk f) pontja teremt jogalapot, úgy jogos érdekünk üzleti tevékenységünk folytatása valamennyi dolgozónk és tulajdonosaink jólétét szem előtt tartva.

 

14. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A személyes adatok tárolására vonatkozó időtartam kritériuma az adott jogszabály szerinti megőrzési idő. A határidő lejártával a megfelelő adatokat rutinszerűen törlik, amennyiben már nincsen szükség rájuk szerződéskötéshez vagy szerződések előkészítéséhez.

 

15. SZEMÉLYES ADATOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRA VONATKOZÓ JOGASZBÁLYI VAGY SZERZŐDÉSES ELŐÍRÁSOK

Ezennel felhívjuk a figyelmét, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátását részben jogszabály írja elő (pl. adójogi előírások) vagy azt a szerződéses rendelkezések (pl. szerződéses partner adatai) szabályozzák. Többek között egy szerződéskötéshez szükséges lehet arra, hogy az érintett személy rendelkezésünkre bocsássa a személyes adatokat, melyeket mi azt követően feldolgozunk. Az érintett személy például akkor köteles rendelkezésünkre bocsátani a személyes adatokat, ha vállalatunk szerződést köt vele. A személyes adatok átadásának elmulasztásának az lenne a következménye, hogy nem tudnánk szerződést kötni az érintettel. A személyes adatok rendelkezésre bocsátsa előtt az érintettnek az egyik munkatársunkhoz kell fordulnia. Munkatársunk felvilágosítja az érintettet az egyes helyzetekre vonatkoztatva arról, hogy a jogszabály vagy szerződés előírja-e a személyes adatok rendelkezésre bocsátását vagy a szerződéskötéshez szükséges-e, vagy köteles-e rendelkezésre bocsátani a személyes adatokat, és a személyes adatok átadásának elmulasztása milyen következményekkel jár.

 

16. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE

Felelősségteljes vállalatként lemondunk az automatizált döntéshozatalról és a profilalkotásról.

Itt tudja egy kattintással letölteni a dokumentumait.